Statut

STATUT
Zespołu Szkół Katolickich
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

w Zielonej Górze
którego Organem Prowadzącym jest
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Art. 1

Podstawy prawne związane z niniejszym Statutem:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami;
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz.60);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz.59);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. 2001 r. nr 61, poz. 624) z późniejszymi zmianami;
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) z późniejszymi zmianami;
 6. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526);
 7. Dokumenty Soboru Watykańskiego II – Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (DWCH) z 28 października 1965 r.;
 8. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1169);
 9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 624).

Rozdział I – Informacje ogólne

Art. 2

 1. Nazwa Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze brzmi: „Szkoła”. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. W skład Szkoły wchodzą:
  1. Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi,
  2. Oddział Przedszkolny,
  3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
 3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zatwierdziło Statut i w dniu 23.06.2013 r. erygowało Katolicką Szkołę Podstawową.
 4. Katolickie Gimnazjum Niepubliczne zostało erygowane decyzją Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dnia 19.11.1999 r., i na mocy art.135 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. do Katolickiej Szkoły Podstawowej
 5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało erygowane decyzją Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które zatwierdziło Statut 12.02.1994 r.
 6. Z dniem 01.09.2013 r. wszystkie prawa oraz obowiązki właściciela i Organu Prowadzącego przekazano Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 7. Biuro Organu Prowadzącego: ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra.
 8. Patronat nad Szkołą 08.05.2013 r. objął Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 9. Szkoła ma swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ulicy św. Cyryla i Metodego 9.
 10. Organ Prowadzący Szkołę odpowiada za całokształt jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską w sprawach dotyczących charakteru wychowawczego Szkoły.
 11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
 12. Organem nadzorującym Szkołę od strony duchowej jest Diecezjalna Komisja ds. Szkół Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Wydział Nauki Katolickiej przy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.

Art. 3

Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat, a dla uczniów korzystających z nauki w Oddziale Przedszkolnym dziewięć. Cykl kształcenia dla oddziałów gimnazjalnych obejmuje trzy lata. Cykl kształcenia w liceum trwa cztery lata, a w okresie przejściowym trzy lata. W okresie przejściowym licea są trzyletnie, dopiero gdy uczniowie skończą ósmą klasę, to licea wejdą w system czteroletni. Cykl kształcenia jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. W szkołach w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny, dający możliwość dalszego kształcenia.

Art. 4

 1. Szkoła nie posiada internatu.
 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub prawnych opiekunów, a także ze względu na możliwość dojazdu do Szkoły, może zostać zorganizowana doraźna opieka wychowawcza w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.

Art. 5

 1. Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi i liceum są szkołami katolickimi, posiadającymi własny program wychowawczo-profilaktyczny. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.
 2. Nauczanie i wychowanie w Szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli filozoficznej św. Jana Pawła II, zgodnie z którą najważniejszy jest człowiek – osoba ludzka, żyjąca we wspólnocie, w której każdy i wszyscy razem są jednocześnie nauczycielami i uczniami, wychowawcami i wychowankami.
 3. Szkoła troszczy się o autentyczne katolickie oblicze realizowanej w jej ramach edukacji zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez II Sobór Watykański (DWCH 8-12).
 4. Szkoła jest wspólnotą edukacyjną nauczycieli, uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz innych pracowników.

Art. 6

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:

 1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
 2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu.
 3. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów przewidziane przez prawo oświatowe, z wyjątkiem zasad rekrutacji.
 4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 5. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział II – Cele i zadania Szkoły

Art. 7

Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Art. 8

 1. Społeczność szkolna szanuje odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub prawnych opiekunów do zapewnienia dziecku – uczniowi Szkoły, możliwości ukierunkowania go i udzielania mu rad w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności.
 2. Działamy zgodnie z zasadą, że oboje rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka – ucznia Szkoły.
 3. Nadrzędnym celem pracy Szkoły jest wspieranie wszechstronnego osobowego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, opieki i przeciwdziałania zagrożeniom.
 4. Celem wychowania w Szkole jest pomoc rodzinie we wspieraniu rozwoju osobowego wychowanków poprzez cele szczegółowe, którymi są:
  1. ukazywanie wychowankom sensu, motywowanie i wspomaganie rozwoju własnego człowieczeństwa poprzez rozwój fizyczny, intelektualny, duchowy, moralny, społeczny, kulturalny i estetyczny;
  2. kształcenie tożsamości osobowej wychowanków;
  3. zakorzenianie w wierze katolickiej, stałe zachęcanie i kształcenie refleksyjności, namysłu nad własnym życiem, jego sensem i celem, nad własną tożsamością, stosunkiem do innych ludzi i do otaczającego świata;
  4. kształcenie do kompetentnego i krytycznego korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych, traktowania ich jako środków do funkcjonowania osobowego.
 5. Wychowanie w Szkole opiera się na pokazywaniu, naprowadzaniu i unaocznianiu wychowankowi godności osobistej – jego własnej wartości ukazywanej człowiekowi w pełni przez osobę Jezusa Chrystusa.
 6. Szkoła uczy brać odpowiedzialność za własne postępowanie i dalszy rozwój osobowy.
 7. Szkoła wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

Art. 9

 1. Filar działalności Szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb środowiska. Cechują one środowisko Szkoły – świadomie budowane przez wszystkich uczestników procesu edukacyjnego Szkoły pod kierunkiem Dyrektora.
 2. Wychowanie w Szkole jest wspieraniem rozwoju wychowanka jako osoby, motywowaniem go i przygotowywaniem do samowychowania, czyli całożyciowej pracy nad własnym rozwojem osobowym, spełniania siebie poprzez działanie na rzecz osobowego rozwoju innych, solidarnego uczestniczenia we wspólnotach społecznych.
 3. Proces wychowawczy w Szkole opiera się na osobowej relacji pracownika szkoły i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym wychowankom przez pracowników szkoły – wychowawców.
 4. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

Art. 10

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Ustawie o systemie oświaty i w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wykonawczych, zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.
 2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła:
  1. przygotowuje uczniów do współpracy ze Stwórcą w pełnej realizacji powołania chrześcijańskiego, także poprzez dokonanie świadomego
   i odpowiedzialnego wyboru kierunku dalszej edukacji;
  2. uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia;
  3. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby, działając z troską o zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk – także poprzez odpowiedni strój każdego uczestnika procesu edukacyjnego w szkole (ucznia
   i jego rodzica, nauczyciela oraz każdego pracownika);
  4. umożliwia przekazanie wiedzy i umiejętności zgodnie z programami nauczania uwzględniającymi podstawę programową odpowiednio na poziomie szkoły podstawowej i liceum, niezbędnych do satysfakcjonującego przygotowania do udziału w egzaminie dającym możliwość dalszego kształcenia w szkole programowo wyższej, a także do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
  5. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości;
  6. chroni przed zagrożeniami i przygotowuje wychowanków do odpowiedzialności za swoje życie.
 3. Nauka w Szkole ukierunkowana jest na:
  1. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych, fizycznych i duchowych ucznia;
  2. rozwijanie w uczniu szacunku do praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;
  3. rozwijanie w uczniu szacunku do jego rodziców lub prawnych opiekunów, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości ojczystych – patriotycznych, innych kultur;
  4. przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi, religijnymi;
  5. rozwijanie w uczniu poszanowania środowiska naturalnego.
 4. Tryb postępowania przy wyborze szkolnego zestawu programów i podręczników przewiduje:
  1. wybór przez nauczyciela i przedstawienie Radzie Pedagogicznej programu nauczania i podręcznika spośród dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego,
  2. przygotowanie projektu przez Radę Pedagogiczną, uchwalenie szkolnego zestawu programów i podręczników,
  3. podanie przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Pedagogicznej.

Art. 11

 1. Szkoła prowadzi i rozwija współpracę nauczycieli i rodziców lub prawnych opiekunów, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych oczekują pomocy, w tym także organizuje pomoc materialną uczniom – w szczególności młodzieży, która ma ograniczone możliwości kształcenia się z powodu ubóstwa – w postaci stypendiów, w miarę swoich możliwości finansowych.
 3. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje z Akcją Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz ze środowiskiem lokalnym, w tym szczególnie z wszelkiego rodzaju organizacjami oraz wspólnotami parafialnymi Zielonej Góry i jej okolic.
 4. Szkoła składa coroczne sprawozdanie z działalności do Wydziału Nauki Katolickiej oraz Organu Prowadzącego.

Art. 12

 1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i liceum – Szkoła w szczególności:
  1. wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości oraz szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury czy narody;
  2. kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według przyjętego programu nauczania;
  3. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i własnych możliwości;
  4. organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych;
  5. stosuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;
  6. otacza uczniów szczególnie uzdolnionych zindywidualizowaną pomocą w miarę posiadanych możliwości;
  7. zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do ich potrzeb (zajęcia socjoterapeutyczne i terapii pedagogicznej);
  8. prowadzi wewnątrzszkolne systemowe doradztwo oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia dla uczniów, we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami, nauczycielami i wychowawcami;
  9. organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom lub prawnym opiekunom;
  10. organizuje w różnych formach współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
  11. stwarza warunki formacji duchowej i organizuje wsparcie w tym zakresie.
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia, zgodnie z planem zajęć szkolnych, harmonogramem dyżurów nauczycieli i planem wycieczek.
 3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawcy.
 4. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny wobec swoich uczniów – w oparciu o własny program wychowawczo-profilaktyczny. Jako priorytetowe ustala się następujące działania:
  1. pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju ich osobowości w klimacie ewangelicznym;
  2. angażowanie wszystkich pracowników Szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów w proces wspierania rozwoju uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej wizji wychowania;
  3. otwarcie się na międzyszkolną – także międzynarodową – wymianę myśli i doświadczeń;
  4. podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły.

Rozdział III – Organy Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki

Art. 13

 1. Organami Szkoły są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.
 2. Organy Zespołu Szkół współdziałają ze sobą w poczuciu współodpowiedzialności za dobro, jakim jest Szkoła, a przede wszystkim w świadomości łączności wspólnoty celów i zadań zmierzających do tworzenia warunków, w których Szkoła będzie mogła zgodnie z prawem oraz oczekiwaniami wszystkich uczestników procesu edukacyjnego realizować swoje funkcje, zadania i cele.
 3. W szkole nie działa Rada Szkoły.
 4. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz stowarzyszeń i innych organizacji.

Art. 14

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki

 1. Dyrektora Szkoły powołuje Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej.
 2. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań Szkoły zgodnie ze Statutem oraz za rozwój i podnoszenie poziomu oraz jakości pracy Szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. odpowiada za przestrzeganie przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących kwestii obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
  3. przygotowuje plan pracy Szkoły i przedkłada go do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, a także odpowiada za jego realizację;
  4. zapewnia – w miarę posiadanych możliwości – odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Szkoły;
  5. odpowiada – jako przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego – za przygotowanie, przeprowadzenie oraz analizę wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole;
  6. organizuje pracę w Szkole, przeprowadza rekrutację do szkół wchodzących
   w skład Zespołu oraz sporządza arkusze organizacyjne dla poszczególnych szkół i uzyskuje akceptację Organu Prowadzącego;
  7. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, decyduje o zmianie przez nich klasy lub oddziału zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły, które nie mogą być sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa;
  8. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki pełnego, integralnego
   i harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  9. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
  10. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – dobiera i zatrudnia na podstawie umowy z załączonym zakresem obowiązków oraz zwalnia zgodnie z prawem nauczycieli i innych pracowników Szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter i zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne, występuje o akceptację wymienionych decyzji do Organu Prowadzącego;
  11. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy oraz oceny dorobku zawodowego;
  12. powołuje i przewodniczy pracom Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego;
  13. udziela pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich formacji duchowej, uwzględniając charakter Szkoły oraz jej cele i zadania statutowe;
  14. decyduje o przyznawaniu nagróduczniom oraz wymierzaniu kar porządkowych uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
  15. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
   i innych pracowników szkoły;
  16. zawiadamia policję lub sąd i Organ Prowadzący o okolicznościach świadczących o demoralizacji ucznia szkoły, a w szczególności o naruszeniu przez niego zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, a także używaniu jakichkolwiek środków odurzających – w tym alkoholu i narkotyków;
  17. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w organizacji praktyk pedagogicznych;
  18. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej – przygotowuje i prowadzi jej zebrania;
  19. ściśle współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
  20. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wnioski Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
  21. wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przekazuje je do rozstrzygnięcia Organu Prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny;
  22. zawiesza realizację wniosków Rady Rodziców oraz organizacji uczniowskich podjętych w ramach ich kompetencji niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
  23. wydaje decyzje administracyjne na podstawie przepisów prawa;
  24. stwarza warunki do działania w Szkole organizacji wzmacniających działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem Szkoły;
  25. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły;
  26. dysponuje budżetem Szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych Szkoły, a także gospodaruje mieniem Szkoły pod nadzorem i kontrolą Organu Prowadzącego;
  27. odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
  28. odpowiada za dokumentację Szkoły;
  29. udostępnia przepisy prawa oświatowego;
  30. reprezentuje interesy Szkoły na zewnątrz i dba o jej dobre imię, a nadto jest osobą decydującą o tym kto udziela informacji o działalności Szkoły środkom społecznego przekazu (radio, telewizja, prasa, portale internetowe itp.);
  31. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy za funkcjonowanie Szkoły odpowiedzialny jest wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel spośród grona pedagogicznego Szkoły, który w szczególności:
  1. odpowiada za bezpieczeństwo pracy nauczycieli i uczniów, ład i porządek na terenie szkoły;
  2. załatwia (w ramach posiadanych uprawnień) sprawy interesantów oraz podpisuje stosowne pisma i zaświadczenia; ma prawo wydawania poleceń nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom.
 5. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 6. Dyrektor informuje na bieżąco Organ Prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

Art. 15

Dyrektor Szkoły – w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych – za zgodą Organu Prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze na zasadzie zlecenia nauczycielowi spośród grona pedagogicznego Szkoły wykonania w ściśle określonym czasie przynajmniej jednego spośród następujących zadań:

 1. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli;
 3. przygotowanie szkoły do egzaminów zewnętrznych;
 4. odpowiedzialność za funkcjonowanie Szkoły w czasie nieobecności Dyrektora w pracy.

Art. 16

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole, działa według ustalonego regulaminu oraz wykonuje zadania przewidziane dla Rady Pedagogicznej zgodnie z prawem oświatowym.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele Organu Prowadzącego, Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Celem tego udziału może być jedynie wzmożenie działalności statutowej Szkoły.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy Przewodniczącego, Organu Prowadzącego a także co najmniej 1/3 jej członków.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły przedkładanych przez Dyrektora;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania
   i podręczników do poszczególnych przedmiotów;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
  5. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  6. ustalanie – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Organ Prowadzący – programu wychowawczego-profilaktycznego;
  7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć pozalekcyjnych;
  2. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  3. opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
  4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 9. Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej mają postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum – obecność co najmniej połowy członków Rady, wyniki głosowania – zwykła większość głosów) odnotowywane są w protokole z posiedzenia Rady.
 11. Nauczyciele Szkoły są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 12. Nauczyciele Szkoły są zobowiązani do brania współodpowiedzialności za rozwój uczniów, troski o dobre imię i pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku.
 13. Konferencje Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Art. 17

Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie Szkoły pod opieką wskazanego przez Dyrektora nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
 2. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego i wybierania jego Organów określa Regulamin, który ustala ogół uczniów w głosowaniu i który jest zatwierdzany przez Dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.
 4. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania oraz mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. W porozumieniu z Dyrektorem ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej (religijnej), sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 6. Samorząd Uczniowski troszczy się o to, aby organizacja życia  szkolnego zapewniała wszystkim uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 7. Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 8. Plan działań Samorządu Uczniowskiego musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 9. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej propozycje oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

Art. 18

Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

 1. uczniowie mieli zapewnioną jawną, sprawiedliwą i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu;
 2. organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 3. uczniowie mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, sportowej, formacyjnej i innej;
 4. uczniowie brali współodpowiedzialność za dobre imię i pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku.

Art. 19

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców lub prawnych opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Szkole.
 2. Rada Rodziców jest organem wspierającym Szkołę i opiniodawczym.
 3. Sposób wyboru Rady Rodziców, zasady jej działania i szczegółowe kompetencje określa Regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Regulamin Rady Rodziców zatwierdza Organ Prowadzący.
 5. Rada Rodziców wspiera współpracę rodziców lub prawnych opiekunów ze Szkołą oraz działalność statutową Szkoły.
 6. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły.
 7. Rada Rodziców, zachowując drogę służbową, może występować do Organu Prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 8. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym i zgodnie ze swoim Regulaminem.

Art. 20

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:
  1. zapoznania się ze Statutem i regulaminami Szkoły;
  2. zapoznania się z programem kształcenia, wychowawczo-profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania, z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji oraz porad w sprawach zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:
  1. współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci;
  2. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach, w tym w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i formacyjnym;
  3. zawiadamiać wychowawcę o nieobecności swojego dziecka, zaś pisemne usprawiedliwienia o uzasadnionej przyczynie nieobecności dostarczać wyłącznie w zeszycie korespondencji, szkolnym druku usprawiedliwienia lub dzienniku elektronicznym ucznia nie później niż 14 dni, licząc od pierwszego dnia pojawienia się po absencji.
  4. mieć stały kontakt z wychowawcą w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych;
  5. dbać o godny, odpowiedni, estetyczny i schludny strój oraz wygląd swojego dziecka – ze szczególnym uwzględnieniem ceremoniału i zwyczajów Szkoły, głównie dotyczących ubioru uczniów;
  6. w sytuacjach spornych zachować drogę służbową, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły;
  7. działać na rzecz wsparcia działalności i bazy Szkoły;
  8. brać współodpowiedzialność za dobre imię i pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia dokonane na terenie Szkoły przez dzieci.

Art. 21

Sposoby rozwiązywania sporów między organami

 1. Sprawy sporne dotyczące organów Szkoły rozstrzyga się polubownie w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem Szkoły.
 2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny, prefekt lub inny nauczyciel Szkoły.
 3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, Dyrektorowi Szkoły przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.
 4. W celu rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły organy Szkoły są zobowiązane do powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konfliktu. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, rodziców (Rady Rodziców) i uczniów (Samorządu Uczniowskiego). Komisja – powołana przez Dyrektora Szkoły – działa zgodnie z zasadami ustalonymi przez siebie.
 5. Wszelkie sprawy sporne i konfliktowe rozstrzyga się przestrzegając postanowień zawartych w Statucie Szkoły, kierując się wartościami chrześcijańskimi z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
 6. W przypadku braku uzgodnienia, w przypadkach wątpliwych, trudnych do rozstrzygnięcia oraz w zależności od rodzaju sporu/problemu Dyrektor Szkoły zwraca się o pomoc do wizytatora danej szkoły lub/i do Organu Prowadzącego.

Art. 22

Stowarzyszenia i organizacje

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z charakterem Szkoły.
 2. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
 3. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wyraża Dyrektor Szkoły i określa warunki tej działalności, w szczególności zasady współpracy ze szkolną społecznością.

Rozdział IV – Organizacja pracy Szkoły

Art. 23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.
 2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie mniej niż 18. oraz nie więcej niż 20.
  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od 18 uczniów lub wyższa od 20 uczniów.
 3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym.
 4. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w oparciu o plany nauczania i podstawy programowe. Wdrażane są również programy edukacyjne i profilaktyczne.
 5. Szkoła współpracuje z fundacjami i wyższymi uczelniami. W związku z tym może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcącym nauczycieli.
 6. Szkoła rozwija współpracę z innymi palcówkami oświatowymi na terenie całej Polski i poza jej granicami.
 7. Szkoła nie organizuje indywidualnego programu lub toku nauki.
 8. Za zgodą Organu Prowadzącego oddział klasowy można dzielić na grupy na zajęciach informatyki, wychowania fizycznego i języków obcych oraz na zajęciach, których program nauczania tego wymaga.
 9. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Szkoła nie zapewnia uczniom kontynuacji nauki języka obcego prowadzonego w szkole innego typu.
 10. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 11. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza Szkołą.
 12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacji Szkoły opracowane przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z zasadą, że szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi oraz publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusze organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę do dnia 15 sierpnia każdego roku.
 13. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli danej szkoły, ich wykształcenie, staż pracy i stopień awansu zawodowego, a także liczbę godzin zajęć dydaktycznych przez nich prowadzonych.
 14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 15. Dla pełniejszego rozwoju uczniów Szkoła organizuje różnego rodzaju nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych możliwości kadrowych i finansowych. Zajęcia te mogą odbywać się również w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 16. Dyrektor Szkoły może dokonać skrócenia lub zawieszenia zajęć szkolnych w następujących okolicznościach: zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, warunki higieniczne nie pozwalają na prowadzenie zajęć, temperatura w salach lekcyjnych jest niższa od 15°C, występuje klęska żywiołowa lub epidemia, zaistniała szczególna sytuacja, a także sytuacja podyktowana organizacją pracy Szkoły.
 17. W przypadku nieobecności nauczyciela Dyrektor może odwołać zajęcia z przedmiotu, którego uczy ten nauczyciel lub organizuje zastępstwo.

Art. 24

 1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych, z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, a także z innych przedmiotów mogą być organizowane w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
 2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły, wymaga działania dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 1., wymaga akceptacji Organu Prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.
 4. W Szkole nie tworzy się oddziałów dwujęzycznych, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.

Art. 25

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami prawa oświatowego w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Zajęcia dydaktyczne w Szkole dzieli się na dwa semestry: pierwszy – od rozpoczęcia roku szkolnego do połowy stycznia, drugi – od połowy stycznia do końca roku szkolnego. W przypadku uczniów IVklasy liceum istnieje możliwość zakończenia pierwszego semestru nauki w dniu poprzedzającym bożonarodzeniową przerwę świąteczną. Wówczas semestr drugi rozpoczyna się dla tychże uczniów od pierwszego dnia nauki po Nowym Roku.
 3. Dyrektor Szkoły, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić w szczególności rozkład zajęć w następujące dni:
  1. z okazji Uroczystej Inauguracji Roku Szkolnego;
  2. z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
  3. z okazji rekolekcji i dni skupienia;
  4. w dniach sprawdzianu w ośmioletniej szkole podstawowej;
  5. w dniach egzaminu gimnazjalnego
  6. w dniach egzaminu maturalnego.
   W tych dniach Dyrektor Szkoły może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.
 4. Działając wychowawczo, uczniowie Szkoły są włączani w organizację i obchody świąt narodowych, religijnych, tradycyjnych, uroczystości szkolnych zarówno na terenie szkoły, Zielonej Góry i jej okolic, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Polski oraz całego świata. Są to: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Św. Mikołaja, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Święto Wiosny, Światowy Dzień Młodzieży, Święta Wielkanocne, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dni Zielonej Góry, Sprzątanie Świata, Dzień Dziecka.

Art. 26

Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z :

 1. sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki szkolnej;
 3. pracowni informatycznej;
 4. pomieszczenia świetlicy szkolnej;
 5. boiska i sprzętu sportowego;
 6. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 7. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

Art. 27

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
 3. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
  1. organizuje pracę biblioteki szkolnej;
  2. gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne;
  3. organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  4. pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom;
  5. udostępnia książki i inne źródła informacji;
  6. tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  7. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
  8. organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 4. Obowiązkiem bibliotekarza jest także uaktualnianie zasad współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz innymi bibliotekami.
 5. Pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać również rodzice lub prawni opiekunowie uczniów szkoły.
 6. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony regulamin, zaś godziny pracy dostosowane są do rozkładu zajęć lekcyjnych, umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Rozdział V – Pracownicy Szkoły

Art. 28

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły

 1. Nauczyciel w Szkole aktywnie wspomaga ucznia w rozwoju przez określone, przebiegające w dłuższym czasie, możliwie systematyczne działania celowe, programowe związane z edukacją, kształceniem i wychowaniem, a równocześnie wspiera go towarzysząc, dając poczucie bezpieczeństwa, bliskości, motywację do podejmowania wysiłku rozumienia i stosowania przyjmowanych norm i wartości.
 2. Nauczyciel Szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem wychowawczym Szkoły określonym w Statucie;
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 3. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w Szkole i poza nią.
 4. Nauczyciele w swoich relacjach i postawie dialogu wobec uczniów starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela (mistrza) i ucznia – w odkrywaniu prawdy o osobie i jej godności.
 5. Nauczyciele w szczególności swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości chrześcijańskie, które są podstawą działania Szkoły katolickiej.
 6. Nauczyciele i pracownicy Szkoły uczestniczą w ciągu roku szkolnego minimum raz w rekolekcjach i we wszystkich dniach skupienia organizowanych dla nauczycieli szkoły.
 7. Za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub powierzonym obowiązkom nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego i Kodeksem Pracy.

Art. 29

Wypełniając zadania statutowe Szkoły nauczyciel, współdziałając ze wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego, ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. kształtowanie osobowych relacji z każdym uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz innymi pracownikami szkoły;
 2. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
 3. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;
 4. odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem;
 5. poziom, jakość oraz wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 6. realizowanie zadań dydaktycznych przedmiotu zgodnie z planem zajęć;
 7. realizowanie zadań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły podczas zajęć edukacyjnych;
 8. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, a nade wszystko  opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych;
 9. wspieranie rozwoju psychofizycznego i duchowego uczniów oraz ich zainteresowań;
 10. sprawiedliwe, bezstronne i obiektywne ocenianie pracy oraz zachowania uczniów;
 11. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;
 12. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, a także podczas wycieczek, wyjazdów oraz wyjść poza szkołę;
 13. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
 14. mienie Szkoły, w szczególności dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.

Art. 30

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała, permanentna formacja własnego umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych w ścisłym związku z charakterem i zadaniami statutowymi Szkoły Katolickiej.
 2. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel może:
  1. proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczanego przedmiotu;
  2. tworzyć program autorski;
  3. zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji Dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

Art. 31

 1. W Szkole mogą być tworzone i funkcjonować następujące w szczególności zespoły nauczycielskie, kierowane przez przewodniczącego powołanego na wniosek zespołu przez Dyrektora Szkoły:
  1. wychowawcze;
  2. problemowo-zadaniowe;
  3. przedmiotowe.
 2. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem Szkoły:
  1. projektu programu wychowawczego-profilaktycznego;
  2. bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w klasach i Szkole.
 3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
  1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy szkoły podstawowej i liceum z zakresu kształcenia ogólnego oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
  2. ustalenie zestawu programów nauczania dla danej klasy liceum z wyznaczonych od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;
  3. wybór podręczników;
  4. planowanie i realizacja kół przedmiotowych;
  5. przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych;
  6. planowanie oraz realizacja konkursów i zawodów międzyszkolnych.

Art. 32

 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach nauczycielom wychowawcom klas.
 2. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 3. Zadaniem wychowawcy klas jest w szczególności:
  1. realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
  2. systematyczne dokonywanie diagnozy wychowawczej powierzonego mu oddziału klasowego;
  3. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród uczniów;
  4. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka oraz prowadzenie w miarę potrzeb teczek indywidualnych uczniów;
  5. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, Kościoła, narodu i państwa;
  6. zwracanie uwagi na postawę wychowanków podczas zajęć szkolnych, ich schludny wygląd – ze szczególnym uwzględnieniem noszenia odpowiedniego stroju szkolnego codziennego i galowego, korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz sposobu bycia wobec wszystkich uczestników procesu edukacyjnego;
  7. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  8. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych;
  9. utrzymywanie kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców lub prawnych opiekunów w życie klasy i szkoły oraz dążenie do uzgodnienia realizacji wspólnej wizji i linii wychowania.
 4. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy, spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo–wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły.
 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 7. W Szkole funkcjonuje system powierzania nauczycielom wychowawstwa.
 8. W przypadku naruszania podstawowych obowiązków nauczyciela wychowawcy Dyrektor Szkoły ma prawo zastosować wobec niego sankcje przewidziane prawem.

Art. 33

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty szkolnej w wymiarze określonym na podstawie odrębnych przepisów przez Dyrektora Szkoły.

Art. 34

 1. Szkoła posiada swojego prefekta, mianowanego przez Biskupa Diecezjalnego, który sprawuje duchową opiekę nad uczestnikami procesu edukacyjnego oraz wszystkimi pracownikami.
 2. Do zadań prefekta należy w szczególności:
  1. nauczanie religii;
  2. rozpoznawanie i analizowanie sytuacji duchowej Szkoły;
  3. wypełnianie wszelkiego rodzaju posług pastoralnych związanych z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły (Msze Święte, nabożeństwa, szkolne modlitwy codzienne, rekolekcje szkolne, szkolne dni skupienia itp.);
  4. duszpasterstwo rodziców, kadry pedagogicznej i innych pracowników Szkoły;
  5. współpraca z wszystkimi pracownikami Szkoły, a także z katechetami zielonogórskich szkół;
  6. współpraca z Wydziałem Nauki Katolickiej;
  7. współpraca z duszpasterzami młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
  8. informowanie na bieżąco Dyrektora o problemach wynikających z pracy w Szkole.

Art. 35

 1. Szkoła posiada swojego pedagoga, który udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. prowadzenie dziennika pracy;
  2. przygotowywanie rocznego planu pracy;
  3. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów;
  4. określanie form pomocy uczniom i organizowanie – w miarę możliwości Szkoły – tej pomocy;
  5. udzielanie uczniom i rodzicom lub prawnym opiekunom porad z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6. koordynowanie prac z zakresu preorientacji zawodowej;
  7. podejmowanie działań na rzecz pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
  8. współpraca z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami podejmującymi działania na rzecz uczniów uzależnionych;
  9. współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami oraz z pielęgniarką szkolną;
  10. podejmowanie działań oraz realizowanie programów profilaktycznych;
  11. informowanie na bieżąco Dyrektora o problemach wynikających z pracy w Szkole.

Art. 36

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły zatrudnia pracowników administracji i obsługi, a także określa ich zadania oraz odpowiedzialność w formie zakresów obowiązków, stwarza im warunki pracy oraz zapewnia warunki BHP.
 3. Dyrektor Szkoły zatrudnia pracownika dla prowadzenia spraw administracyjno -finansowych, kadrowych i księgowości.
 4. Obowiązkiem pracownika administracyjnego i pracownika obsługi jest kształtowanie osobowych relacji z każdym uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz innymi pracownikami Szkoły.
 5. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi ponoszą współodpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania na terenie Szkoły.
 6. Pracownicy administracji i obsługi swoim przykładem oraz pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości chrześcijańskie, które są podstawą działania Szkoły katolickiej.

Art. 37

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły dobiera i zatrudnia Dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w Szkole.
 2. Zatrudniając osobę w Szkole, bierze się pod uwagę cele i zadania statutowe Szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej -będące w bezpośrednim związku z religią katolicką.
 3. Przy zatrudnianiu pracowników, oprócz wymaganych kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych, wymaga się wysokich kwalifikacji etycznych i moralnych poświadczonych „świadectwem moralności” wystawionym przez proboszcza parafii, w której mieszka pracownik.
 4. Dyrektor Szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, a także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się
  z misją wychowawczą Szkoły przez pracę i przykład życia w Szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem Szkoły zapisanym w jej Statucie.
 5. Zatrudnieni w Szkole nauczyciele oraz inni pracownicy powinni odznaczać się nie tylko wymaganymi w ich specjalności kwalifikacjami i umiejętnościami pedagogicznymi, ale i dawaniem autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego.
 6. Kryterium zapisane w ust. 2-4 obowiązuje w Szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z art. 6 Karty Nauczyciela.
 7. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole przepisy ustawy Karta Nauczyciela mają zastosowanie w zakresie ustalonym w tej ustawie, przywołanym także w obowiązujących w Szkole Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania.
 8. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do noszenia odpowiedniego (godnego pracownika szkoły katolickiej) stroju.

Rozdział VI – Uczniowie

Art. 38

Zasady rekrutacji uczniów

 1. Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze jest Szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną w niej realizować swoją edukację; nie jest Szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego ani ze względu na status materialny.
 2. W przyjmowaniu kandydatów do nauki w Szkole daje się pierwszeństwo – uwzględniając Art. 38 pkt 4 – uczniom Szkoły katolickiej niższego typu (szkoła podstawowa) oraz tym, którzy wywodząc się z przykładnych katolickich rodzin, gwarantują wzrost w chrześcijańskiej dojrzałości. Nie oznacza to jednak zamknięcia się Szkoły na kandydatów rekrutujących się z rodzin niekatolickich, zobojętniałych religijnie czy niewierzących. W tym przypadku Szkoła uwzględnia w programie wychowawczym elementy preewangelizacji oraz ekumenicznego i światopoglądowego dialogu.
 3. Szkoła uwzględnia także wymiar charytatywny wobec rodzin wychowujących dzieci i wobec uczniów, którzy potrzebują pomocy w celu wyrównania szans edukacyjnych – działalność charytatywno-opiekuńcza. W związku z tym kryterium rekrutacji uczniów nie jest zasobność materialna ich rodzin.
 4. Absolwenci Szkoły katolickiej (podstawowej) chcący kontynuować naukę w Szkole katolickiej wyższego typu (liceum), podlegają również szkolnym zasadom rekrutacji, z uwzględnieniem ich dotychczasowej postawy i osiągnięć edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zapisów Statutu i regulaminów Szkoły dotyczących w szczególności przepisów zasad rekrutacji.

Art. 39

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
  1. złożenie w sekretariacie w wyznaczonym terminie podania o przyjęcie do Szkoły i kwestionariusza kandydata;
  2. rozmowa z kandydatem (do szkoły podstawowej od klasy czwartej, do gimnazjum i do liceum) w obecności przynajmniej jednego z jego rodziców lub prawnych opiekunów;
  3. rozmowa przynajmniej z jednym z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata (dla uczniów klas wczesnoszkolnych i oddziału przedszkolnego);
  4. wyniki nauczania w szkole niższego typu – zaświadczenie o ocenach uzyskanych w I semestrze ostatniego roku nauki, świadectwo ukończenia szkoły;
  5. wynik egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez odpowiednią OKE w szkole niższego typu;
  6. pisemne opinie: katechety lub proboszcza parafii zamieszkania;
  7. w przypadku kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania szkolnego oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, bilans.
  8. pisemne oświadczenia kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów o: akceptacji treści Statutu Szkoły oraz praw i obowiązków ucznia Szkoły katolickiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształcenia, wychowania oraz o zgodzie na opublikowanie wizerunku oraz imienia i nazwiska ucznia Szkoły katolickiej;
  9. potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów woli nauki ich dziecka w szkole przez podpisanie umowy o naukę i uiszczenie tzw. „wpisowego” w kwocie wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły. Absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej, którzy kontynuują naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze są zwolnieni z wpłaty „wpisowego”. Wysokość „wpisowego” za drugiego ucznia z tej samej rodziny wynosi 75% , za pierwsze dziecko pracownika Szkoły wynosi 50%. Za trzecie dziecko z tej samej rodziny wysokość, wpisowego wynosi 50% , za kolejne dziecko z tej samej rodziny lub kolejne dzieci pracownika Szkoły nie wnosi się „wpisowego”.
 3. Dyrektor Szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia „Zasady rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze” zawierające szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym.
 4. Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Dyrektor Szkoły może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania go na ostateczną listę uczniów przyjętych do Szkoły.

Art. 40

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegania Statutu i Regulaminów Szkoły;
  2. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym Szkoły – regularnego uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
  3. opartego na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, podmiotowego
   i życzliwego odnoszenia się do: innych uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów, nauczycieli (wychowawców) oraz innych pracowników Szkoły,
   a także do jakichkolwiek osób spoza społeczności szkolnej;
  4. odpowiedzialnego zaangażowania w osobisty rozwój intelektualny i duchowy, zgodny z wartościami chrześcijańskimi;
  5. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój;
  6. godnego zachowywania się w Szkole i poza nią;
  7. uczęszczania do Szkoły na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego w nich udziału, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
  8. przedstawiania, w terminie nie później niż 14 dni, licząc od pierwszego dnia pojawienia się po absencji, pisemnego – w zeszycie korespondencji, na szkolnym druku usprawiedliwienia lub wiadomością w dzienniku elektronicznym o uzasadnionej przyczynie nieobecności, obowiązek ten dotyczy również uczniów pełnoletnich;
  9. dbania o schludny wygląd, a nade wszystko noszenia odpowiedniego (godnego ucznia szkoły katolickiej) stroju szkolnego – uroczystego i codziennego, zgodnie
   z ustalonymi w Regulaminie Szkoły;
  10. przestrzegania ustalonych w Regulaminie Szkoły warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
   w tym zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;
  11. odpowiedniego zachowania, a w szczególności właściwego zwracania się do osób dorosłych i rówieśników;
  12. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
  13. przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa
   i niszczenia majątku szkolnego;
  14. włączania się w życie Szkoły, w tym szczególnie w jej życie religijne (Msza święta, wspólna klasowa modlitwa rozpoczynająca dzień nauki w szkole, rekolekcje szkolne, dni skupienia i inne formy formacji duchowej proponowane przez Szkołę);
  15. godnego reprezentowania swojej Szkoły;
  16. kończąc naukę w Szkole, rozliczenia się z powinności wobec placówki, tj.
   z biblioteką, sekretariatem oraz zdania sprzętu sportowego i innych pomocy dydaktycznych;
 2. Uczniowie, uwzględniając w szczególności prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, mają prawo do:
  1. podmiotowego i życzliwego traktowania, opartego na zasadach personalizmu chrześcijańskiego;
  2. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i nadobowiązkowych;
  3. w sposób satysfakcjonujący zorganizowanego procesu nauczania, wychowania
   i opieki na zasadzie równości szans;
  4. wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i działania w Szkole;
  5. znajomości programu kształcenia, wymagań edukacyjnych oraz programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
  6. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy;
  7. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;
  8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  9. otrzymania pomocy w przypadku trudności;
  10. wpływania na życie swej Szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach działających na terenie Szkoły;
  11. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
  12. wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku oraz nieskrępowanego uczestniczenia
   w życiu kulturalnym i artystycznym;
  13. pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości, zgodnie z tradycją i wartościami chrześcijańskimi i kulturowymi narodu polskiego;
  14. ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź poniżającego traktowania;
  15. ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla ich dobra,
   w szczególności w sferze bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru kadry Szkoły;
  16. ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w sferę życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję, a także przed bezprawnymi zamachami na honor i reputację;
  17. stosowania dyscypliny szkolnej w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka;
  18. usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem Szkoły na zewnątrz poprzez zaznaczenie w dzienniku jako zwolnienie z zajęć;
  19. możliwości w wyjątkowych przypadkach (np. kilkudniowa choroba, inne poważne zdarzenie losowe) bycia nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych – wówczas decyzję podejmuje nauczyciel stosownie do czasu i okoliczności;
  20. zwolnienia – w okresie do 5 dni przed finałem konkursów, olimpiad, projektów itp. Na szczeblu wojewódzkim i centralnym – z przygotowania do bieżących lekcji w danym dniu, w szczególności z wszelkich odpowiedzi ustnych i pisemnych;
  21. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
 3. Uczniowie mają prawo do złożenia skargi w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka przez pracowników Szkoły, nauczycieli i Dyrekcję Szkoły. Tryb składania skarg odbywa się według obowiązującej w Szkole procedury: do Dyrektora Szkoły, gdy skarga dotyczy nauczyciela lub innego pracownika Szkoły; zaś do organu prowadzącego, gdy skarga dotyczy Dyrektora Szkoły.
 4. Uczniom zabrania się:
  1. używania jakichkolwiek środków narkotycznych, substancji psychotropowych oraz nikotyny i alkoholu;
  2. zakłócania spokoju w czasie lekcji i zachowywania się nadmiernie hałaśliwie podczas przerw;
  3. używania telefonów komórkowych podczas lekcji;
  4. zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
  5. opuszczania terenu szkolnego podczas przerw i zajęć szkolnych bez zgody nauczyciela;
  6. niszczenia, uszkadzania, usuwania lub zmieniania zapisu cudzych danych komputerowych albo w inny sposób utrudniania osobie uprawnionej do korzystania z pracowni komputerowej; wprowadzania do Internetu treści niezgodnych z ideałami wychowawczymi szkoły;
  7. przynależności do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne
   z międzyludzkimi zasadami tolerancji i z wartościami chrześcijańskimi.

Art. 41

 1. Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego.

Art. 4

Zasady oceniania

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych danego ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania danego ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów obejmuje ich osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie, a w szczególności:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Szkole;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 4. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:
  1. stopień celujący, zapisywany jako cel lub 6;
  2. stopień bardzo dobry, zapisywany jako bdb lub 5;
  3. stopień dobry, zapisywany jako db lub 4;
  4. stopień dostateczny, zapisywany jako dst  lub 3;
  5. stopień dopuszczający, zapisywany jako dop lub 2;
  6. stopień niedostateczny, zapisywany jako ndst    lub 1.
 5. Bieżące oceny mogą być opatrzone znakami „+” (plus) lub „–” (minus) zgodnie  z przedmiotowymi systemami oceniania ustalonymi przez nauczycieli.
 6. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:
  1. umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji;
  2. wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania;
  3. umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala się według skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 8. Ocena z zachowania dotyczy:
  1. wywiązywania się z obowiązków szkolnych i troski o własny rozwój intelektualny;
  2. działania na rzecz własnego rozwoju duchowego;
  3. respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego;
  4. troski o dobre imię szkoły.
 9. Ocena z zachowania w żadnym przypadku nie uzależnia jej wartości od uzyskiwanych przez ucznia wyników w nauce.
 10. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Ocenianie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego.
 11. Przed wystawieniem oceny semestralnej, jak i końcoworocznej – nie później niż na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach.
 12. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania nauczyciel wychowawca informuje ustnie ucznia (na godzinie lekcyjnej do dyspozycji wychowawcy klasy), a jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na 4 tygodnie przed zakończeniem zajęć szkolnych w danym semestrze w formie pisemnej (za potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości).
 13. Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik do Statutu – „Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów”, który stanowi integralną część Statutu.

Art. 43

Nagrody i kary

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze, wspierające i motywujące rozwój osobowy ucznia; a także ma mieć wymiar wychowawczy, wspierający i motywujący całą społeczność szkolną.
 2. Za właściwą postawę (rzetelną naukę, wzorową frekwencję – powyżej 97%, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych) uczeń może otrzymać nagrodę: pochwałę wychowawcy, list gratulacyjny od Dyrektora, nagrodę rzeczową, nagrodę od Organu prowadzącego.
 3. Uczniowie, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla szkoły – w tym laureaci etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i olimpiad – mogą otrzymać nagrodę: pochwałę wychowawcy, list gratulacyjny od Dyrektora, nagrodę rzeczową, nagrodę od Organu Prowadzącego.
 4. Za niewłaściwą postawę (nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkolnego) uczeń podlega konsekwencjom określonym w procedurach i Regulaminie Szkoły.
 5. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. Kara może być udzielona pisemnie lub ustnie.
 7. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 8. W przypadku stwierdzenia czynu karalnego (np. kradzież, używanie, rozprowadzanie lub przebywanie pod wpływem środków odurzających i alkoholu, rozboje, przemoc fizyczna i psychiczna) Dyrektor Szkoły powiadamia najbliższy organ policji. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 9. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni kalendarzowych do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył – od kary wymierzonej przez Dyrektora do Organu Prowadzącego.

Art. 44

Skreślenie ucznia z listy uczniów

 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli:
  1. lekceważy Statut i Regulamin Szkoły, w tym w szczególności swoje obowiązki szkolne;
  2. propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły;
  3. swoją postawą zaprzecza zasadom personalizmu chrześcijańskiego w relacji do innych osób w społeczności szkoły (uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) i poza nią;
  4. używa środki szkodliwe dla zdrowia;
  5. pobyt w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.
 3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów:
  1. jeżeli taką decyzję podejmują rodzice lub prawni opiekunowie;
  2. w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu oraz kradzieży;
  3. za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2 pkt. 1-5, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych.
 4. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu go  z listy uczniów do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania go o niej.
 5. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
  1. Rada Pedagogiczna;
  2. Komisja Wychowawcza.
 6. Przy skreślaniu ucznia z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.
 7. Dyrektor może wypowiedzieć nauczanie z powodu:
  1. braku współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
  2. uporczywego naruszania przez rodzica lub prawnego opiekuna zasad współżycia społecznego;
  3. innych sytuacji negatywnie wpływających na dobro Szkoły.

Art. 45

Warunki pobytu w Szkole

 1. Szkoła doskonali warunki pobytu uczniów zapewniające im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 2. W Szkole utrzymane są bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 3. Szkoła tworzy warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego dorosłego życia.
 4. Szkoła zapewnia, w miarę potrzeb i możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Szkoła informuje na bieżąco wszystkich uczestników procesu edukacyjnego o warunkach i sposobach kryterialnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 6. Opieka wychowawcza Szkoły zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 7. Wszystkich uczniów na terenie Szkoły obowiązuje schludny strój codzienny, a w dni uroczyste strój galowy. W czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach wycieczek i rajdów szkolnych oraz dyskotek obowiązuje schludny strój turystyczny lub dyskotekowy.
 8. W celu zapewnienia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa istnieje w Szkole, za zgodą Organu Prowadzącego, podział na grupy na następujących zajęciach: wychowanie fizyczne, język angielski, a także przy niewystarczającej dla każdego ucznia ilości stanowisk komputerowych – informatyka i technologia informacyjna.
 9. Opieka nauczycieli dyżurujących podczas przerw śródlekcyjnych zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę.
 10. Obecność wychowawców klas, jak i nauczycieli wspomagających ich działalność, daje uczniom właściwą opiekę.
 11. Obecność prefekta w szkole umożliwia bieżące weryfikowanie postaw uczniów i wskazywanie świata wartości chrześcijańskich, które powinny być w Szkole realizowane.
 12. Obecność pedagoga w Szkole daje możliwość ochrony, podejmowania działań prewencyjnych, a także udzielanie natychmiastowej pomocy.
 13. Uczniowie znajdują się pod opieką pielęgniarki szkolnej zgodnie z planem dyżurów.
 14. Inicjatywy Szkoły mają również na celu zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk.
 15. Uczniowie, którzy z powodu różnych uwarunkowań rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują indywidualnej opieki, korzystają ze stałej lub doraźnej opieki pedagoga szkolnego, prefekta, pomocy materialnej (stypendia, zapomogi – w miarę możliwości finansowych Szkoły) oraz objęci są opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 16. Tygodniowy rozkład zajęć ustalony jest z uwzględnieniem warunków zdrowia i higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, a także oczekiwań związanych z uzyskiwaniem przez uczniów satysfakcjonujących wszystkich wyników w nauce – ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych.
 17. Gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i gdy warunki higieniczne nie pozwalają na prowadzenie zajęć, Dyrektor Szkoły może dokonać skrócenia lub zawieszenia zajęć.
 18. Szkoła, w miarę potrzeb, możliwości i posiadanych środków rozwija bazę dydaktyczną, dbając także o estetykę.
 19. Prowadzona jest systematyczna współpraca szkoły z Policją, Strażą Miejską i wszelkiego rodzaju ośrodkami przeznaczonymi dla młodzieży oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
 20. W szkole przestrzegane są zapisy „Karty Praw Dziecka”.
 21. Uczniowie mają dostęp do informacji o miejscu i terminie kontaktu z rzecznikiem praw dziecka.

Art. 46

Ceremoniał szkoły

 1. Szkoła posiada własne logo. Logo Szkoły może być wykorzystywane jedynie za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły oraz Organu Prowadzącego.
 2. Ustanawia się dni świąteczne Szkoły:
  1. 18 września – Dzień Patrona Szkoły Św. Stanisława Kostki
  2. Uroczysta inauguracja roku szkolnego;
  3. Szkolna Wigilia;
  4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 3. W dni świąteczne obowiązuje ucznia uroczysty szkolny strój galowy.
 4. Każda uroczystość przeżywana jest w szkole w oprawie Mszy Św. z udziałem całej społeczności szkoły – uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz wszystkich pracowników.

Rozdział VII – Zasady gospodarki finansowej Szkoły

Art. 47

 1. Budżet Szkoły tworzy się z:
  1. dotacji budżetowej ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
   i przekazywanej odpowiednio dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącemu Św. Stanisława Kostki przez Urząd Miasta Zielona Góra;
  2. opłat (tzw. czesnego i wpisowego) wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów;
  3. wszelkiego rodzaju darowizn;
  4. innych przychodów.
 2. Dotacja przekazywana przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Ustalenie wysokości czesnego oraz wpisowego, zwolnienia z czesnego lub wpisowego odbywają się za zgodą Organu Prowadzącego.
 4. Organ Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie cyklu nauczania, ale nie w ciągu roku szkolnego.
 5. Kwotę należnego czesnego należy uiścić do dnia 10-go każdego miesiąca. Ostatnia wpłata za czesne powinna zostać dokonana do dnia 10 sierpnia. Dla uczniów będących w ostatniej klasie danego poziomu nauczania ustala się, iż czesne z 12 miesięcy będzie sumowane i dzielone na 10. Ostatnia wpłata za czesne powinna zostać dokonana do dnia 10 czerwca.
 6. Opłata czesnego za drugiego ucznia z tej samej rodziny lub za pierwsze dziecko pracownika Szkoły katolickiej zostaje obniżona do 75% ustalonej stawki miesięcznej. Za trzeciego i kolejnych uczniów z tej samej rodziny bądź kolejne dzieci pracownika szkoły katolickiej opłata wynosi odpowiednio 50% i 25% ustalonej stawki. W przypadku ukończenia szkoły przez najstarsze dziecko z rodziny stawki czesnego dla pozostałych dzieci ulegają zmianie według powyższej zasady.
 7. Uczniów, których rodziny są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, w zależności od kondycji finansowej Szkoły oraz od wpływów uzyskiwanych ze źródeł wymienionych w ust. 1, może wyrazić zgodę na czasowe lub całkowite zwolnienie z opłat czesnego na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów przygotowanego przez Szkołę.
 8. Niewywiązywanie się z regularnego wnoszenia czesnego za naukę w szkole, na podstawie oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów składanego w procesie rekrutacji, może spowodować konsekwencje prawne – w tym także relegowanie ucznia ze Szkoły.
 9. Wszystkie przychody Szkoły przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową szkoły.
 10. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor podlega kontroli Organu Prowadzącego, w zakresie dotacji ze strony organu dotującego.
 11. Organ Prowadzący do końca sierpnia składa na ręce Biskupa Diecezjalnego za pośrednictwem Ekonoma Diecezji coroczne zestawienie przychodów i rozchodów za każdy rok działalności.
 12. Ekonom Diecezji w każdej chwili w ciągu roku może poprosić Organ prowadzący o aktualne sprawozdanie finansowe.
 13. Jednostką odpowiadającą za zabezpieczenie finansowe Szkoły jest Organ Prowadzący.

Rozdział VIII – Przepisy końcowe

Art. 48

 1. Statut Szkoły – spełniający wymagania art. 84 ust. 1. ustawy o systemie oświaty – nadaje i wprowadza w nim zmiany Organ Prowadzący.
 2. Zmiany w Statucie wnosi się w formie nowelizacji.
 3. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Wszelkie Regulaminy wynikające z celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty i innymi przepisami prawa.

Art. 49

 1. Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo –wychowawczą w rozumieniu ustawy
  o systemie oświaty, a nie gospodarczą statutową działalnością Organu Prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Art. 50

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej podłużnej o treści:
  Zespół Szkół Katolickich
  św. Stanisława Kostki
  ul. św. Cyryla i Metodego 9
  65-533 Zielona Góra. tel./fax 68 327 39 93
 2. Katolicka Szkoła Podstawowa używa pieczęci:
  1. urzędowej podłużnej o treści:
   Katolicka Szkoła Podstawowa
   św. Stanisława Kostki
   ul. św. Cyryla i Metodego 9
   65-533Zielona Góra. Tel./fax 68 327 39 93
  2. okrągłej z napisem w otoku:
   KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
   ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
   W ZIELONEJ GÓRZE
   i godłem państwa polskiego w środku
 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące używa pieczęci:
  1. urzędowej podłużnej o treści:
   Katolickie Liceum Ogólnokształcące
   św. Stanisława Kostki
   ul. św. Cyryla i Metodego 9
   65-533Zielona Góra tel./fax 68 327 39 93
  2. okrągłej z napisem w otoku:
   KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
   ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
   W ZIELONEJ GÓRZE
   i godłem państwa polskiego w środku.

Art. 51

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 52

Tracą moc prawną wcześniejsze Statuty.

Art. 53

Statut niniejszy obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Organ Prowadzący.

 

(zatwierdzono 29 listopada 2017)