Zarządzenie Dyrektora ZSK

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE NR 3/2020
W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493,492)

Zarządzam co następuje:

 • 1

Nauczyciele ZSK organizują lekcje zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć od 26 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. –tematy lekcji muszą by odnotowane w dzienniku lekcyjnym. We  frekwencji wstawiamy
z -zwolniony.

 • 2

Komunikacja z uczniami odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego, Google classroom, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie lub komunikatorami  społecznymi.

Komunikacja z rodzicami uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub e-mailowo.

 • 3

Uczeń ma obowiązek odbierania widomości na dzienniku elektronicznym
i logowania się do Google classroom zgodnie z planem lekcji na dany dzień.
W przypadku uczniów z klas 1-3 odpowiadają za to rodzice uczniów.

W razie niemożności skontaktowania się z uczniem, nauczyciele przedmiotu powiadamiają wychowawcę i rodziców.

 • 4

Nauczyciel wychowawca, w ramach swoich obowiązków, kontaktuje się
ze swoja klasą online (dziennik, Google classroom), sprawdzając, czy uczniowie mają problemy z nauką zdalną, potrzebują indywidualnej pomocy. Przesyłają do uczniów, rodziców informacje, komunikaty zgłaszane przez innych nauczycieli lub dyrektora szkoły. Organizują też pomoc w sytuacjach szczególnych.

 • 5

Nauczyciel przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma zaplanowane w planie, przyjmując, że uczeń pracuje nad jedną lekcją 20-30 minut.

Organizując te zajęcia przestrzega następujących zasad:

 1. przygotowując lekcje, wykorzystuje polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne wydawnictw wybranych podręczników i inne przydatne w wprowadzaniu nowego materiału z podstawy programowej. (Nie zleca się uczniom platform płatnych).
 2. różnicuje kształcenie, mając na uwadze higienę pracy przy komputerze, zaleca się również inne formy pracy np. korzystanie z podręczników, źródeł drukowanych, wykonywania zadań w zeszycie itd.
 3. bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki przedmiotów
 4. jeżeli istnieje taka konieczność, dokonuje modyfikacji przyjętego programu nauczania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 5. uwzględnia, wyjątkowość sytuacji zdalnego nauczania i ograniczeń z tego wynikających, redukując treści nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych
 6. przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach
 7. uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas.
 • 6
 1. Nauczyciel przekazuje materiał uczniom w dniu, w którym ma zajęcia
  i na tyle zajęć, ile ma w planie (pamiętając o zasadach ustalonych w § 2) na platformie Google classroom. W dzienniku elektronicznym odnotowuje w mailach do uczniów i rodziców formę przekazanych materiałów. Jeżeli nauczyciel chce poprowadzić wideo lekcje musi się
  z uczniami umówić z wyprzedzeniem trzydniowym. W przypadku klas młodszych (4 i 5 klasa) konsultuje i ustala termin wideo lekcji
  z rodzicami.
 2. Nauczyciel podaje do wiadomości uczniów i rodziców godziny i formy konsultacji.
 • 7

Nauczyciele ustalają ze swoimi uczniami:

 1. sposób monitorowania aktywności ucznia, wykorzystując dostępne komunikatory, w szczególności przez dziennik elektroniczny oraz Google classroom. Uczeń przekazuje wyniki wykonanej pracy według uzgodnień z nauczycielem. Czas przeznaczony na wykonanie zadania nauczyciel określa uwzględniając
 2. Możliwości organizacyjne w domach uczniów,
 3. Możliwości psychofizyczne ucznia,
 4. czynniki motywujące do systematycznej pracy (nie zostawiania wszystkiego na późnej)
 5. formę prowadzenia indywidualnych lub grupowych konsultacji (biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe uczniów).
 • 8

Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału tj. karty pracy, mini testy, quizy, programy na platformach.  Ocenianie dokonujemy przez platformę Google classroom, oceny wpisujemy do dziennika elektronicznego. Umożliwiamy uczniom poprawę oceny w formie dostosowanej do nauki online przez logowanie do Google classroom.

 • 9

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji
z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin lub sprawdzian widomości i umiejętności mógł się odbyć.

 • 10

 Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny utrzymuje kontakt mailowy, online lub telefoniczny.

 1. monitoruje zajęcia ze wszystkimi uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i utrzymuje kontakt z rodzicami
 2. udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 3. udziela porad rodzicom i nauczycielom.
 • 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 roku.