Podróże Talenciaków. Klasy 1-3

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWA

 

Imię i nazwisko autora: Ewa Pogorzelska

 

Temat innowacji: Podróże Talenciaków to program ZSK mający na celu odkrywać już od pierwszej klasy uzdolnienia oraz indywidualne cechy dzieci, a także wspierać je w sposobach wykorzystywania ich w życiu codziennym.

Powołując się na Ewangelię wg św. Mateusza i zawartej w niej Przypowieści o talentach, wiemy że każdy człowiek niewątpliwie  jest obdarowany przez Boga. Poznawanie predyspozycji dzieci, cech charakteru oraz potencjału, jaki w nich tkwi jest szczególnie ważną wskazówką dla nauczycieli. Pomaga  w budowaniu relacji z uczniem oraz efektywnym prowadzeniu go przez świat nauki.

W tej podróży będziemy przechodzili przez Krainy, w których dzieci będą miały okazję doświadczyć Siebie w różnych działaniach, a wychowawcy i prowadzący staną się ich towarzyszami podróży.

 

 

 

               

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

Autor: Ewa Pogorzelska

Przedmiot: język niemiecki, zajęcia ruchowe, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia informatyczno-matematyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem.

Rodzaj innowacji: Programowa

Data wprowadzenia: Wrzesień 2020

Data zakończenia: Wrzesień 2023

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-3. Czas realizacji innowacji obejmuje 09.2020-06.2023 z możliwością jej kontynuowania w kolejnych latach.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej raz w tygodniu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei poszukiwania i wskazywania na wartość talentów posiadanych przez uczniów oraz wspierania ich w poczuciu wartości i wyjątkowości z wykorzystaniem zajęć w specjalnych blokach podróżnych.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania własnych talentów i umiejętności, aby wykorzystać je w życiu codziennym, a jednocześnie budować własne poczucie wartości i wyjątkowości.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja Podróże Talenciaków jest moją odpowiedzią na zajęcia dodatkowe w szkole, na których dzieci będą miały możliwość odkrywania swoich talentów a także doświadczania Siebie w różnych działaniach, a nauczyciele i rodzice będą mogli w odpowiedni sposób kierować nimi i zachęcać do wszelkich aktywności, motywować do nauki a także wychodzić  naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole, rozmów z rodzicami i nauczycielami zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje pewności Siebie, znajomości swoich mocnych stron, a także nauczyciele potrzebują bardziej skupić się na zaletach podopiecznych i poznaniu ich, aby budować w nich poczucie wartości, co może ułatwić relacje w szkole i pobudzić do odkrywania i pogłębiania swoich zainteresowań, co jednocześnie wpływa na większą chęć zdobywania wiedzy. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba stworzenia przestrzeni, w której będą możliwości odkrywania talentów u dzieci.

 

Opis innowacji:

Zajęcia w specjalnych blokach będą odbywały się 1 raz w tygodniu, każdy semestr będzie zaproszeniem w podróż do nowej Krainy. Pełny cykl spotkań będzie trwał 3 lata. Po każdym semestrze nastąpi podsumowanie działań i obserwacji z prowadzącym i wychowawcą oraz przedstawienie wniosków Rodzicom i Opiekunom.

I Wstęp

Atutem naszej szkoły są mało liczne klasy. Daje nam to większe  możliwości na indywidualne spojrzenie na uczniów. Oprócz sfery naukowej, która jest oczywiście ważna, chcemy zadbać również o inne sfery, które wpływają  korzystnie na rozwój osobowy młodych ludzi takich jak: poczucie wartości, relacje z uczniami i nauczycielami, poznanie swoich zainteresowań i rozwijanie  talentów.

II Metody i formy

Bloki podróżne:

  1. Moc eMocji czyli program Akademia Mocy” w bloku pedagogiczno-psychologicznym. Jest to program stworzony z myślą o wsparciu dzieci. Jest to cykl 10 zajęć wspierających dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, w poczuciu własnej wartości oraz wzmacniających wiarę w siebie. Celem jest nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem. Wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie, budowanie dobrych relacji z innymi. Prowadzący: Katarzyna Piosik-Łobaczewska- psycholog, Anna Walczak- pedagog.

 

  1. Deutschlandia – blok językowy. Podróżując po krajach niemieckojęzycznych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na Niemcy, naszych sąsiadów, będziemy poznawać ciekawostki na ich temat, piosenki i zwyczaje, a także odkrywać atrakcje turystyczne, które można odwiedzić z całą rodziną. Nauka podstawowych słówek i zwrotów stanie się w tej językowej eskapadzie naturalnym procesem i zastosowanie multimediów sprawi, że forma zajęć wyda się naszym podróżnikom przydatna i atrakcyjna. Prowadząca: Magdalena Haremza- nauczyciel języka niemieckiego.

 

  1. Kraina Olimpijska- blok sportowy. Ruch jest bardzo ważnym elementem dla zdrowia zwłaszcza w wieku dorastania. Zajęcia mają być zachętą do większej aktywności fizycznej, poznawania swoich możliwości oraz różnych form zabawy. Prowadzący: Roman Kopacz – nauczyciel wu-efu.
  2. Razem na scenie– blok teatralny. Na zajęciach teatralnych przeniesiemy się w zaczarowany świat teatru. W nim możesz wyrazić swoje przeżycia, emocje i nastrój za pomocą gestów, ruchów i mimiki. Zdobędziesz umiejętności improwizacyjne i naśladowcze. Zobaczysz jak można bawić się twórczo grą na scenie. Prowadząca: Paulina Solska- nauczyciel muzyki i teatru.
  3. Artystyczne szaleństwa- blok plastyczno-techniczny. Podczas tych zajęć postaramy się zabawić w scenografów. A więc będziemy współpracować z zajęciami teatralnymi i do ich programu zaprojektujemy a następnie wykonamy scenografię. Poza tym będziemy malować, rysować grafitem i węglem, lepić z masy plastycznej itp. Wszystko w miarę potrzeb i oczekiwań uczestników. Prowadząca: Marzena Wiśniewska nauczyciel plastyki.
  1. Sprzętownia– blok informatyczno-matematyczny. Komputer, telefon, kartka papieru, ołówek, długopis…- zobaczymy, co można z tym zrobić. Przed nami dużo pracy, ale nasza twórczość nie zna granic! Każda godzina to nowe wyzwanie rzucone przez inne przedmioty codziennego użytku. Czy wiemy jak można efektywnie i efektownie wykorzystać otaczające nas na rzeczy? Sprawdźmy się! 🙂

Prowadząca: Teresa Chełmińska- nauczyciel matematyki i informatyki.

 

III  Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

-poznają różnorodne zajęcia w ciągu 3 lat nauki na poziomie edukacji wczesnoszkolnej,

-mają możliwość bez oceny sprawdzenia swoich możliwości w różnych dziedzinach,

-zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, ponieważ zajęcia mają charakter twórczy, kończą się konkretnym działaniem: np. zajęcia plastyczne zrobieniem dekoracji do przedstawienia, zajęcia teatralne krótkim przedstawieniem, etiudą.

-uczą się współpracy z innymi nauczycielami,

-poznają swoje emocje, umieją je nazwać,

-odkrywają swoje możliwości, talenty, mają okazję wykorzystać je w praktyce,

-słuchają o swoich zaletach, otrzymują pozytywne wiadomości zwrotne od nauczycieli.

Nauczyciele:

-wykorzystują swoją wiedzę w nawiązaniu relacji z uczniami,

-staja się bacznymi obserwatorami zachowań dzieci na zajęciach pod kątem ich uzdolnień,

-tworzą pozytywne i budujące komunikaty w stronę uczniów na ich temat,

-przekazują cenne wskazówki dotyczące rozwoju ich dziecka dla rodziców,

-wzmacniają uczniów na drodze do rozwijania ich talentów.

IV Ewaluacja

Po każdym semestrze nastąpi podsumowanie działań i obserwacji z prowadzącym i wychowawcą oraz przedstawienie wniosków Rodzicom i Opiekunom.

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

-prowadzi notatki i zapisuje obserwacje dotyczące uczniów,

– przeprowadza rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

– jeśli jest potrzeba rozmowy z rodzicami,

-nauczyciel wychowawca ma obowiązek być w stałym kontakcie z prowadzącym zajęcia, musi uczestniczyć w zajęciach minimum 1 raz miesiącu, jest w stałym kontakcie z nauczycielem, sam dokonuje obserwacji i prowadzi swoje spostrzeżenia,

-jeśli jest możliwość, nauczyciel prowadzący kończy swoje zajęcia konkretnym działaniem  stworzonym z grupą będącą na jego zajęciach,

V  Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z odkrywania zasobów, które tkwią w każdym dziecku. Jestem przekonana, że wyłowienie ich, nazwanie i  pielęgnowanie otwiera uczniom drogę do znalezienia Swojego miejsca w edukacji i w życiu codziennym. Te działania służą jednocześnie do zbudowania relacji między ich uczestnikami, uczą również patrzenia  na uczniów z perspektywy ich zalet. Podróże Talenciaków to program wspierający dzieci w ich poczuciu wartości.

 

Bibliografia:

https://rosnijwsile.pl/jak-odkryc-swoj-talent-i-mocne-strony-test-gallupa-strenghtsfinder/

https://www.nowaera.pl/angielski/blog/innowacja-pedagogiczna-w-szkole