Talenciaki Pracują. Klasy 4-8

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWA

 

Imię i nazwisko autora: Ewa Pogorzelska

 

Temat innowacji:

 Talenciaki Pracują to program ZSK mający na celu rozwijanie w dzieciach kompetencji kluczowych czyli wiedzy, umiejętności i postaw, które dają odpowiednie przygotowanie do życia dorosłego, możliwość odkrywania talentów oraz  rozwijanie własnych możliwości w samodzielnym działaniu.

Kształtowanie kompetencji zwykle odbywa się w sposób naturalny, okolicznościowy i sytuacyjny. Ta innowacja ma pomóc nauczycielom w sposób bardziej zorganizowany, przemyślany i świadomy kształtować te umiejętności.

        

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

Autor: Ewa Pogorzelska

Przedmiot: Dodatkowe zajęcia w klasach 4-8.

Rodzaj innowacji: Programowa

Data wprowadzenia: Wrzesień 2021

Data zakończenia: Wrzesień 2025 i dalej.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4-8. Czas realizacji innowacji obejmuje 09.2021-06.2025 z możliwością jej kontynuowania w kolejnych latach.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja Talenciaki Pracują- to kontynuacja innowacji w klasach 1-3 Talenciaki Podróżują. Pierwsza z nich skupia się na obserwacji, odkrywaniu i nazywaniu talentów, druga daje możliwości pracy nad nimi w konkretnych działaniach i nabywanie umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu każdego człowieka. Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych sprawności, aby być przygotowanym do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością wyposażenia młodzieży w odpowiednie kompetencje. Ten program stawia przede wszystkim na samodzielność w działaniu pod okiem nauczycieli, jak możliwość poznania i rozwijania różnorodnych kompetencji kluczowych.

 

 

Opis innowacji:

I Wstęp

Talenciaki Pracują w klasach 4-8 rozwijają daną kompetencję przez cały rok w liczbie 15 zajęć na semestr czyli 30 godzin na cały rok. Każda grupa posiada własną nazwę, opiekuna duchowego, którego życiorys może być inspiracją we wszelkich działaniach oraz koordynatora. Plan zajęć dla klasy jest opracowany przez daną grupę nauczycieli przypisanych do niej.

 

II Metody i formy

Każda klasa pracuje nad wybraną kompetencją przypisaną do niej, wszystkie natomiast pracują nad umiejętnością uczenia się, inicjatywnością i przedsiębiorczością oraz nad kompetencją informatyczną.

Klasa 4- KULTUROWNIA OPIEKUN DUCHOWY ŚW. ALBERT CHMIELOWSKI- rozwijanie kompetencji- świadomości i ekspresji kulturalnej.

Klasa 5- OJCZYZNOLANDIA OPIEKUN DUCHOWY ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA-rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym.

Klasa 6- POLIGLOCJA OPIEKUN DUCHOWY ŚW. JAN PAWEŁ II-rozwijanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych.

Klasa 7- TECHNOLOGIKA OPIEKUN DUCHOWY BŁ. CARLO ACUTIS-rozwijanie kompetencji matematycznych oraz podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

Klasa 8- OBYWATELNIA OPIEKUN DUCHOWY ŚW. MAKSYMLIAN MARIA KOLBE- rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

Według planów zajęć, które powstały dla danych grup można wyróżnić wiele metod pracy, które będą wykorzystane na zajęciach min. :

-metody pracy i współpracy w grupach, planowania, grupowego podejmowania  decyzji, metodę zajęć praktycznych, wyszukiwanie informacji, metoda problemowa, prezentowanie wspólnych prac oraz autoprezentacja,  filmy, eksperymentowanie, twórczość własna, sztuka teatralna, pogadanka itp. Prace będą wykonywane indywidulanie, zbiorowo bądź grupowo. Różnorodność metod pozwoli każdemu uczniowi na poznanie ich  i przeżycie oraz dopasowanie do Siebie własnego stylu pracy.

 

III  Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

-mają możliwość doświadczenia i rozwijania różnych umiejętności w szkole,

– uczą się odpowiedzialności i samodzielności,

-rozwijają kompetencje kluczowe,

-zdobywają wiedzę, która nie podlega ocenom,

-rozwijają swoje talenty, mając możliwość odkrywania ich na nowo,

– uczą się współpracy w klasie,

-zajęcia są okazją do dobrej zabawy, wspólnych wyjść i poznawania się w klasie,

-mogą pokazać się z innej strony, niż naukowa.

Nauczyciele:

-wykorzystują swoją wiedzę w nawiązaniu relacji z uczniami,

– stają się towarzyszami uczniów w procesie ich aktywnej pracy nad projektami,

– rozpoznają potrzeby i trudności uczniów, pomagają im w pokonywaniu ich oraz w budowaniu życzliwej atmosfery w klasie,

– zauważają sukcesy uczniów,

-mają możliwość być z uczniami na lekcji, która nie kończy się zaliczeniem na ocenę.

IV Ewaluacja

Każde działanie w klasach będzie na bieżąco dodawane na stronę szkoły oraz facebooka, co pozwoli wszystkim zobaczyć konkretne efekty pracy uczniów. Grupa nauczycieli prowadzących zajęcia na koniec roku przedstawi podsumowanie i wnioski z odbytych zajęć.

V  Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu ukazanie wartości samodzielnej pracy uczniów i doświadczenie przez nich różnorodnych działań. Zajęcia ukażą kompetencje kluczowe, jako niezbędny element w nauce, aby oprócz wiedzy wykształciły się umiejętności pozwalające na przyjmowanie dobrych postaw w życiu. Ta innowacja może posłużyć uczniom jako baza do rozwijania talentów i wyznacznik kierunku swoich działań.

 

Bibliografia:

https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf