Wpłaty za obiady dla uczniów

Wpłaty za obiady dla uczniów    wrzesień 2021

 Obiady dwudaniowe: 152,00 zł.

(19 dni x 8,00)

Obiady będą wydawane od 6 września 2021 r.

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto podane poniżej

w dniach  31.08 do 2.09 2021 r.

konto Zespołu Szkół Katolickich

Nr konta: 09 1020 5402 0000 0202 0423 3656

 Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa (ważne VI SP, IILO,ILOVI, nauczyciel ZSK, nauczyciel LOVI)
 • Miesiąc

Zasady dokonywania wpłat za obiad

w Zespole Szkół Katolickich

w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
 2. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce, na stronie szkoły. Uczeń otrzyma kartę obiadową dopiero po potwierdzeniu wpłaty na konto.
 3. Obiad wydawany jest na podstawie ważnej karty obiadowej.
 4. Odpisów za obiady dokonuje rodzic/opiekun dziecka.
 5. O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić sekretariat na koniec miesiąca,
  po którym nastąpi rezygnacja z posiłków.
 6. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do sekretariatu do godz. 12:00.
 7. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 00. Odpisy nie dotyczą pierwszego dnia nieobecności.
 8. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez sekretariat). Kwota wpłaty powinna wynikać
  z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku odpisów, trudności, prosimy o kontakt telefoniczny
z koordynatorem obiadów.

tel. 794377770