Zarządzenie

Zarządzenie nr 10/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich

z dnia 1.09.2021 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Katolickich w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich zwanej dalej „szkołą”,
w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 

 • 2.

Zadania administracyjne szkoły.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej  szkoły należy kierować do sekretariatu, w formie elektronicznej na adres sekretariat@katolik.zgora.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 794377770 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków wejścia na teren szkoły.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie pod numerem 794377450, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 12.00 do 13.00

 

 • 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, gość) przed wejściem do szkoły może być zobowiązany do zmierzenia temperatury  z użyciem termometru bezdotykowego.
 3. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pokoju psychologa, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 4. Na czas izolacji uczeń zakłada jednorazową maseczkę ochronną i ma zapewniony dystans minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 6. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie:

–  rodzice i opiekunowie uczniów klasy zero i pierwszej. Rodzice i opiekunowie  ci otrzymają specjalny „bilet wstępu” na teren szkoły do okazania przy wejściu
uczniów

– rodzice uczniów przewlekle chorych po uzgodnieniu z wychowawcami

– osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie których zajęcia realizowane są zdalnie mogą przebywać w szkole wyłącznie na warunkach określonych
  w Regulaminie organizacji zajęć szkolnych w formie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Przy wejściu do szkoły dostępne są następujące informacje:
 3. opracowane przez Ministerstwo Zdrowia komunikaty zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia oraz numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 i numerami alarmowymi 999,112.
 4. aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pracy szkół w okresie epidemii;
 5. zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii;
 6. zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 7. Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, sala gimnastyczna, sanitariaty, sekretariat) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami, a także w dni wolne od zajęć szkolnych.
 8. W czasie zajęć szkolnych, co godzinę bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 9. Przed zjedzeniem drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 10. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 11. Na korytarzach i salach zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 12. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi LO VI zgodnie z przydziałem zadań.
 13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami prowadzone są w formie zdalnej.
 14. Zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły przez inne podmioty mogą odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych w szkole.

 

 

 • 4.

Rodzice w szkole

 1. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w szkole jeżeli wewnętrzne przepisy o organizacji pracy szkoły w okresie epidemii przewidują obowiązek noszenia maseczek przez uczniów.
 3. U wejścia do szkoły stoi stacja dezynfekcji rąk z funkcją mierzenia temperatury.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

 

 • 5.

Uczeń

 1. W pomieszczeniach poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba, że aktualne przepisy prawa będą stanowić inaczej.
 3. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły również dla uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych.
 4. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wyposażeni są osobiste środki ochrony (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji przyborów i pomocy szkolnych).
 6. Wyposażenie sali zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonych częściach korytarzy lub na powietrzu na placu relaksu.
 8. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 10. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i po każdej zmianie wytycznych dla szkół i przepisów wewnątrzszkolnych ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 11. Dla uczniów z udokumentowanymi chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustalane są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole.
 12. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, obowiązuje plan zajęć szkolnych dostosowany do zalecenia rotacyjnego przychodzenia uczniów poszczególnych  klas do szkoły, rozpoczynania oraz kończenia zajęć.

Wychowawcy klas opracowują dla każdego oddziału oddzielnie plan zajęć szkolnych
 z wyznaczeniem sali lekcyjnych, korytarzy  na których spędzają przerwy, miejsca i czasu przeznaczonego na zjedzenie drugiego śniadania oraz wyznaczonych terminów dla oddziału na korzystanie z biblioteki szkolnej i stołówki.

 1. Pracownicy obsługi, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sali lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

 

 • 6.

Agendy szkolne, zajęcia pozalekcyjne inne zadania edukacyjne.

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny w pomieszczeniu biblioteki.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych, według procedury uczestniczenia w zajęciach świetlicowych.
 6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej” – odpowiedni dla danego rodzaju wytycznych dotyczących działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 7. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, opieka świetlicowa organizowana jest w grupach mniejszych niż 26 uczniów.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem obowiązujących zasadach sanitarnych.
 9. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących zasadach sanitarnych.
 10. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, zawiesza się realizację zajęć szkolnych w formie wycieczek i wyjść grupowych.

 

 • 7.

Stołówka.

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 2. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są
  z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach, w których są podczas zajęć szkolnych i przerw.
 4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 5. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.

 

 1. Przed stołówką dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk i instrukcje dezynfekowania rąk.

 

 

 • 8.

Postanowienia końcowe.

 

 1. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, jeżeli taki obowiązek wynika z zajmowanego stanowiska pracy.
 2. W okresach ustalenia „strefy czerwonej” dla terenu w którym szkoła ma siedzibę, pracownicy szkoły,
 • przed przystąpieniem do pracy mają mierzoną temperaturę;
 • są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego (minimum 2 m) wobec innych pracowników interesantów i uczniów;
 • są zobowiązani do zakrywania ust i nosa prze cały czas pobytu na terenie szkoły.
 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi według procedury.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r. i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na I i II piętrze szkoły.