Wpłaty za obiady dla uczniów

CZERWIEC 2024 r.

Obiady dwudaniowe: 210,00 zł.
(14 dni x 15,00 zł)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto podane poniżej

w dniach  29.05.2024 r. – 05.06.2024 r.

 Nr konta: 09 1020 5402 0000 0202 0423 3656

 Opisu tytułu wpłaty:

 • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
 • Klasa  ( np. VI SP, IILO)
 • Miesiąc

Zasady dokonywania wpłat za obiad w Zespole Szkół Katolickich w roku szkolnym 2023/2024

 1. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
 2. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminie podanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce, na stronie szkoły. Uczeń otrzyma kartę obiadową dopiero po potwierdzeniu wpłaty na konto.
 3. Obiad wydawany jest na podstawie ważnej karty obiadowej.
 4. Odpisów za obiady dokonuje rodzic/opiekun dziecka.
 5. O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić koordynatora na koniec miesiąca,
  po którym nastąpi rezygnacja z posiłków.
 6. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do koordynatora obiadów do godz. 13:00. 
 7. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 13.00. Odpisy nie dotyczą pierwszego dnia nieobecności.
 8. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez koordynatora obiadów). Kwota wpłaty powinna wynikać
  z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu
  z minionego miesiąca.

W przypadku odpisów, trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem obiadów.

tel. 794 377 770