W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi naboru do klasy 1 liceum informujemy i zapraszamy. Szczegóły w poście i pod numerem telefonu: 794377770

ZASADY REKRUTACJI DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE

WARUNKIEM OTWARCIA KLASY JEST ZEBRANIE 20 UCZNIÓW.

1. Kandydaci składają w szkole ponadpodstawowej następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych

wynikach egzaminu ósmoklasisty składane przez kandydata w oryginale

c) dodatkowe dokumenty (w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

lub ponad wojewódzkim,

– opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego

2. Do klasy I niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy przedłożą w oryginale:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ze średnią nie mniejszą niż 4,0.

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

c) opinia katechety obecnej szkoły

Przy rekrutacji dodatkowo bierze się pod uwagę tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej zawiera:

1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku

braku numeru PESEL -serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –

imiona rodziców;

3)adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego -adres miejsca zamieszkania kandydata;

4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku

kandydata pełnoletniego -adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

4. Dopuszczalne formy składania wniosku

Wniosek wraz z dokumentami składamy w wersji papierowej do dnia 16 sierpnia 2022r do godz. 13:00 w placówce szkoły tj. 65-533 Zielona Góra, ul. św. Cyryla i Metodego 9.

5. Opłaty za szkołę

Opłata za szkołę jest wnoszona w miesięcznych ratach zwanych dalej „czesnym”, począwszy od pierwszego miesiąca nauki w Szkole i wynosi: 750,00 zł miesięcznie.

Wpisowe wynosi 800,00 ( może być płatne w dwóch ratach) .